LEGISLATIE / Registrul de evidenta a salariatilor in format electronic

Inapoi

Angajatorul are obligatia de:
-a infiinta registrul electronic de evidenta a salariatilor;
-a transmite cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat.

Art. 4. – (1) Transmiterea registrului către inspectoratul teritorial de muncă, cu datele prevăzute la art. 3 alin. (2), se face după cum urmează:

a) datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) – i) (datele contractului individual de munca) se transmit cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii

b) datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. j) – k) se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la data transferului, respectiv de la data preluării prin transfer- (la functionari publici);
c) datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. l)- (data la care începe şi data la care încetează detaşarea, precum şi datele de identificare ale angajatorului la care se face detaşarea)- se transmit cel târziu în ziua anterioară datei de începere/încetare a detaşării salariatului;
d) datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. m) şi n)- (informatiile privitoare la detasarea transnationala in state UE sau Non UE ) se transmit cel târziu în ziua anterioară datei de începere/încetare a detaşării salariatului pe teritoriul altui stat;
e) datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. o) ( perioada, cauzele de suspendare şi data încetării suspendării contractului individual de muncă) se transmit cel târziu în ziua anterioară datei suspendării/datei încetării suspendării, cu excepţia situaţiei absenţelor nemotivate când transmiterea în registru se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendării;
f) datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. p) ( data şi temeiul legal al încetării contractului individual de muncă.)  se transmit cel târziu la data încetării contractului individual de muncă/la data luării la cunoştinţă a evenimentului ce a determinat, în condiţiile legii, încetarea contractului individual de muncă.

(2) Orice modificare a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. d) – g) -(funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative; tipul contractului individual de muncă; durata contractului individual de muncă, respectiv nedeterminată/determinată;  durata timpului de muncă şi repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial;) se transmite în registru cel târziu în ziua anterioară producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când înregistrarea în registru se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia.
(3) Orice modificare a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. h) (salariul de bază lunar brut, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă;) se transmite în registru în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când transmiterea în registru se face în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia.
(4) Orice modificare privind perioada de detaşare prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. l) – n) ( data la care începe şi data la care încetează detaşarea, precum şi datele de identificare ale angajatorului la care se face detaşarea; data la care începe şi data la care încetează detaşarea transnaţională, definită de Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, statul în care urmează să se realizeze detaşarea transnaţională, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul detaşat, precum şi natura acestei activităţi; data la care începe şi data la care încetează detaşarea pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, statul în care urmează să se realizeze detaşarea, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul detaşat, precum şi natura acestei activităţi; )se transmite în registru cel târziu în ziua anterioară producerii modificării.
(5) Orice modificare a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi b) (datele de identificare a partilor) se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în termen de 3 zile lucrătoare de la data apariţiei modificării.
(6) Orice corecţie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de acestea.