LEGISLATIE / Termenul de inregistrare in Revi-sal este modificat incepand cu August 2011.

Inapoi

Angajatorul are obligatia de:
-a infiinta registrul electronic de evidenta a salariatilor;
-a transmite cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat.

ART. 2-HG500/18.05.11
(2) Fiecare angajator are obligatia de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor, denumit in continuare registru, si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

ART. 3-HG500/18.05.11
(1) Registrul se intocmeste in forma electronica.
(2) Registrul se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente:
a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP), cetatenia si tara de provenienta, Uniunea Europeana, UE- NonUE, Spatiul Economic Europea- SEE;
b) data angajarii;
c) perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea;

d)functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative;
e) tipul contractului individual de munca;

f) durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia

g) salariul de baza lunar brut si sporurile, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca;

h) perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale;
i) data incetarii contractului individual de munca.

ART. 4-HG500/18.05.11
(1) Completarea, respectiv inregistrarea in registru a elementelor prevazute la Art 3 alin (2) si transmiterea registrului se fac dupa cum urmeaza:

a) la angajarea fiecarui salariat(…) cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza.

c) perioada si cauzele de suspendare(…) in maximum 20 zile lucratoare de la data suspendarii.

d) data incetarii contractului individual de munca– la data incetarii contractului individual de munca/ la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat, in conditiile legii, incetarea contractului individual de munca;

e) pentru salariatii detasati(…) cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii detasarii

(2) Orice modificare a elementelor prevazute la Art. 3 alin (2) lit a), c)-g) (…) in termen de 19 zile lucratoare de la data intocmirii actului aditional care a stat la baza modificarii respective(…)

ART. 5- HG500/18.05.11

(1) Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in format electronic

(2) Evidenta registrelor, respectiv a datelor cuprinse in acestea, transmise de angajatori la inspectoratul teritorial de munca, se tine intr-o baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii.

ART. 8-HG500/18.05.11
(1) Angajatorul are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati, de a-l pastra in bune conditii la sediu precum si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

(2)Dosarul de personal al salariatului cuprinde cel putin urmatoarele documente: acte necesare angajarii, contractul individual de munca, actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca, acte de studii/ certificate de calificare, precum si alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru.

ART. 9-HG500/18.05.11
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte savarsite de angajatori, persoane fizice sau juridice :
a) netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de munca prevazute la Art 3 alin (2) lit. a)-g) cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza;–Amenda 10.000 lei pentru fiecare persoana primita la munca si netransmisa in Revi-sal.
c) necompletarea elementelor contractului individual de munca conform art 3, respectiv netransmiterea registrului in termenele prevazute la Art. 4.- Amenda de la 5.000 la 8.000

e) completarea registrului cu date eronate sau incomplete- Amenda de la 3.500 la 5.000